فهرست

گذر ساخت

مراسم افتتاح و بازديد از پروژه برگزيده مسابقه دانشجويي گذر ساخت ، اجرا شده به همت جمعي از دانشجويان دانشگاه هنر ، باهمكاري مان معماران و انجمن علمي دانشگاه هنر، به همراه ارائه گزارش مسابقه و نمايشگاه آثار شركت كننده در مسابقه ،مان معماران