فهرست

کروکی بر پایه قوانین هندسه

رایگان

 

کروکی آزاد
 مدرس: مهندس عبدالسبحان راطبی(استاد دانشگاه هنر اصفهان)

هدف دوره آموزش کروکی دست آزاد با رعایت اصول هندسی می باشد. دانشجویان پس از گذراندن دوره به توان انتقال صحیح تصاویر ازحافظه،ذهن و چشم به روی کاغذ دست می یابند.این دوره در قالب کارگاههایی در داخل و خارج از «مــــــان» به اصول پرسپکتیوهای موازی و مرکزی، عوامل موثر بر پرسپکتیو و پارامترهای مثبت کروکی و عکاسی بصورت تئوری و عملی می پردازد.