فهرست

 

پوست شهر

سیما و منظر شهری موضوعی است که درحال حاضر تمامی معماران، سازندگان، سرمایه گذاران و مقامات شهری نسبت به آن حساسیت ویژه ای پیدا کرده اند. عوامل متعددی از جمله فرهنگ، اقتصاد، موقعیت اجتماعی، موقعیت جغرافیایی و بستر شهری در طراحی نمای ساختمان ها اثر گذار هستند. طی سالهای گذشته معماران با رشد قابل توجهی از تقاضای طراحی نما و جلوه بیرونی ساختمان مواجه شده اند به طوری که برخی تمرکز اصلی حرفه ای خودرا بر طراحی این قسمت از ساختمانها معطوف کرده اند.این رشد تقاضا باعث بروز ناهماهنگی ها و ایجاد مناظر ناموزون متعددی در سطح شهر شده است.استفاده نامناسب از مصالح و رنگ ها، حجم سازی های بیهوده، افراط در تنوع به مصالح، عدم تناسب نماها با نیاز کاربران و مسائل فرهنگی، نماهای تقلیدی و بسیاری موارد دیگر از جمله آشفتگی های موجود در سیما و منظر شهر هستند.
با توجه به نیاز مبرم جامعه حرفه ای معماری به تأمل و تعمق در مبحث سیما و منظر شهری "مان معماران" در نظر دارد مجموعه برنامه های فرهنگی در رابطه با این مهم برگزار نماید. هدف از برگزاری صرفاً طرح مسئله، جهت ایجاد فضای چالش، تفکر، احیای انگیزه، توجه در معماران نسل جوان و استفاده از تجربیات معماران تاثیرگذار در بدنه ی شهری اصفهان می باشد. امید است بتوانیم تأثیری هرچند کوچک در راستای رشد و اعتلای معماری شهر اصفهان داشته باشیم.