فهرست

ورکشاپ چیدمان های آجری

رایگان

 

وركشاپ سه روزه آموزش طراحي و استفاده ازروش هاي نوين و تكنولوژي در طراحي نما و ساخت با آجر


تجربه طراحي نماي آجري يك پروژه مسكوني
 به همراه ساخت قسمتي از آن در مقياس واقعي ، كارگاه آموزش طراحي و استفاده ازروش هاي نوين و تكنولوژي در طراحي نما


■زير نظر مهندس عليرضا مشهدي ميرزا ، فيناليست جايزه آقاخان .
تاريخ : ۱۹ و ۲۰ و ۲۱ آبان ماه95