فهرست

ورکشاپ چیدمان های آجری

رایگان

 

وركشاپ طراحي و ساخت پوسته ها و نماهاي آجري 
با مهندس عليرضا مشهدي ميرزا 


در سايت پروژه سراي سالمندان فرزانگان -پروژه دهكده فرزانگان در راستاي اهداف مان جهت ايجاد فضاي تجربه كار در يك پروژه اجرايي با همكاري داوطلبانه تيم هاي دانشجويي در بخش هاي گوناگون و هدايت دفتر فرايند منطقي در حال اجراست.

٢٣،٢٤ارديبهشت ماه 95
با حمايت كارخانجات آجر نماچين و رويال