فهرست

ورکشاپ دو روزه لندمارک

رایگان

وركشاپ دوروزه با موضوع لندمارك با حضور منوچهر سيد مرتضوي 

منوچهرسید مرتضوﯼ 


متولد ۱۳۴۴ تهران،ایران - تحصیلات

۱۹۸۳ دیپلم دبیرستان البرز، تهران، ایران

۱۹۸۵-۱۹۸۶  ﺭﯾاضی کاﺭبرﺩی ﺩانشگاه شیراز، ایران

۱۹۸۹-۱۹۸۸ ﺩﻳپلم کشور ﺍلمان شهرماﯾﻳنز 
۱۹۹۰ - ۱۹۹۹ کاﺭشناسی اﺭشد معماری و شهرسازی از ﺩانشگاه تکنیک دارمشتاد ، المان  سابقه کاری

۱۹۸۴-۱۹۸۳ شرکت تبلیغاتی سیته (اوازه) ۱۹۸۵ تهران، ایران 
۱۹۸۹ تا ۱۹۹۹ کار در شرکتهای معماری مختلف در المان
۲۰۰۰ بنیان گذﺍر دفتر معماری 54f (تغییر اسم) و بنیان گذار دفتر معماری maap ،
بنيانگذار انجمن معماران ايراني مقيم اروپا ٢٠٠٣
www.maap.co - مسابقات

وركشاپ با موضوع لندمارك هدف کارگاه طراحی لندمارک هایی در نقاط (نقطه) انتخاب شده در مسیر زاینده رود میباشد که  اهمیت شهری یا طبیعی فراموش شده دارند .
 کارگاه از یک طرف افزایش  حساسیت مردم و توریستها به این نقاط شهری و طبیعی در مسیر حرکتی زاینده رود را مد نظر دارد 
از طرف دیگر زنده سازی این رودخانه مهم برای اصفهان در زمان خشكسالی هدف دیگر این کارگاه خواهد بود.

کلمه »لند مارک« ریشه در سازمانهای نظامی بالاخص نیروهای هوایی دارد. ترجمه مستقیم این کلمه میتواند »علامت برزمین« یا »علامت زمین« باشد. 
لند مارک  نقاط و بناهای مخصوص شهری و طبیعی بودند که برای هدایت هواپیماهای جنگی و بمباران دقیقتر نقاط  انتخاب شده بعنوان نقاط مخصوص در نقشه های ارتش استفاده میشده اند.( مثال:برج ایفل٫ دریاچه ها، پارلمان المان…و..و…) معنی این کلمه بعد از ورود کامپیوتر به سازمانهای ارتشی و بی اهمیت شدن این نقاط شاخص برای پیدا کردن اهداف بمباران، تغییر، و در معماری برای بناهای مخصوصی استفاده میشود.
این بناها  امروز برای ایجاد هوشیاری مردم برای یک نقطه شهری و یا صنعتی و یا طبیعی ساخته میشوند.
هدف از یک طرف ایجاد حساسیت به این نقاط استثنایی شهری صنعتی یا طبیعی  و از طرف دیگر اطلاعات برای علاقه مندان و توریستها میباشد. »لند مارک« بعنوان یک معماری با تعریف نو  و هدف نو در ایران نا اشنا میباشد و ایران  امروز و در اینده ای نزدیک با افزایش گردشگران مواجه خواهد بود. 
به این منظور غیر قابل اجتناب خواهد بود که شهرهایي مانند اصفهان امکانات خود را برای گردشگران  افزایش دهد . لند مارک میتواند یکی از این امکانات باشد.

 زمان ورکشاپ: ٢١و٢٢آبان