فهرست

ورکشاپ دو روزه دیجیتال فبریکیشن

رایگان

 

كارگاه دیجیتال فابریکیشن 

خلق سیستم های پیچیده و پیش برد آن در جهت  قابل ساخت شدن بدون کاستن از پیچیدگی های ظاهری، در این دوره با کمک نرم افزارهای به روز مانند راينو "در قالب ساخت يك مدل يك به يك " تجربه می شود.

 استاد: امین بهرامی