فهرست

 

ورکشاپ دو روزه  
جهت آمادگی اسکیس کارشناسی ارشد 


مدرس : شیما واحد پرست 
رتبه ی دوم اسکیس و مدرس دانشگاه هنر اصفهان