فهرست

نشست یوشی هیکو ایدا معماری معاصر ژاپن

رایگان

معماري معاصر ژاپن با حضور پروفسوريوشي هيكو ايدا 
مدير دفتر Iida Archship Studio 
مدير در JIA Kanagawa Region
مدرس دانشگاه Ritsumeikan 

نمايشگاه پروژه هاي معماري معاصر ژاپن از ٢٢تا ٢٦ آذر ، ساعت بازديد ١٧الي ٢٠

سه شنبه ١٧ آذر ، ساعت ١٨:٣٠