فهرست

معماری متمایز، دغدغه های مشترک

رایگان

 

معماری متمایز، دغدغه های مشترک

نشستي با حضور مهرداد زواره محمدي و سامان سيار 

مهرداد زواره محمدي
معمار، مدرس دانشگاه
عضو هيئت دبيران جامعه مهندسان معمار ايران

سامان سيار
معمار، مدرس دانشگاه
عضو شاخه مديران جوان جامعه مهندسان مشاور ايران

پنج شنبه چهارم آذر 95 ، ساعت١٧ ،