فهرست

معماری ایرانی، معاصریت؛ محافظت

رایگان

 

پخش همزمان نشست با موضوع
" معماری ایرانی، معاصریت؛ محافظت "

در 《 کانون معماران معاصر 》
در مان معماران

تاریخ برگزاری : ۳۰ دی ماه ۹۵ 
ساعت : ۱۷ الی ۱۹