فهرست

طراحی الگوهای مجموعه های مسکونی مطابق با ضوابط شهری

رایگان

 

كارگاه طراحي مجموعه هاي مسكوني ، احسان حسيني 


موضوع تمرين : بازتعريف فضاهاي مشاع ( دستگاه پله ، كوريدورها، وويدها ، لابي و...) با الگوي فضاهاي سرزنده همسايگي در تداوم كوچه و شهر