فهرست

دومین نشست حرفه ای معماران، کارفرما

رایگان

 

دومين نشست حرفه ای معماران با همكاريCPMC 
و با مقدمه ای از مهندس محمود درویش و دکتر محمدرضا قانعی
موضوع نشست:کارفرما


کارفرما، مشاور و مجری، سه رأس همیشگی مثلث تعریف پروژه های ساختمانی هستند. از بین این سه عامل کارفرما سفارش دهنده، تأیید کننده، پرداخت کننده و گاهی مصرف کننده محصول پروژه است. لذا اساسی ترین نقش در به سرانجام رسیدن پروژه در اختیار کارفرماست. به روش های مختلفی می توان کارفرماها را دسته بندی کرد. کارفرمای خصوصی و دولتی، کارفرمای تخصصی و غیر تخصصی، کارفرمای سرمایه گذار و بهره بردار و انواع دیگر دسته بندی که می توان در نظر گرفت. هریک از این انواع دسته بندی برجسته کننده ویژگی خاصی از انواع کارفرماهای ممکن در بازار است. مواجهه با درخواستهای هریک از انواع کارفرما و مدیریت آنها گاهی تبدیل به بزرگترین چالش پروژه می شود تا جایی که ممکن است باعث توقف پروژه و فسخ قرارداد بشود. در این نشست تلاش می شود شناختی از کارفرماهای رایج و روش مدیریت آنها بر اساس تجربیات حاصل شده به دست آید.
مهمانان این نشست عبارتند از:
1-مهندس امیر اخوان، رییس هیات مدیره مهندسین مشاور شهرتاش زنده رود، دارای بیش از 18 سال سابقه فعالیت حرفه ای در پروژه های بزرگ مقیاس شهری دولتی 
2-مهندس ایمان امین لاری:مدیریت دفتر معماری "خانه طرح" ، دارای بیش از 10 سال سابقه فعالیت حرفه ای در بخش خصوصی و طراحی بیش از 500 پروژه ساختمانی در زمینه طراحی داخلی و خارجی ساختمانهای مسکونی 
3- مهندس محمد عرب:مدیریت دفتر معماری فضا رویداد شهر. دارای بیش از 12 سال سابقه فعالیت حرفه ای و کسب جوایز متعدد معماری