فهرست

 

كارگاه طراحي خانه 
الهام گرامي زاده

معمار موسس دفتر فرايند منطقي ،برنده بخش مسكوني جايزه معمار به همراه مطالعه الگوهاي طراحي خانه با هدف كاهش مصرف انرژي ، 
Eco houseتوجه به راهكارهاي طراحي پايدار در حيطه معماري مسكوني و تاثير آن در برنامه فيزيكي طرح آشنايي با نحوه طراحي همساز با اقليم افزايش حداكثري بهره وري از انرژي هاي تجديد پذير در طراحي با هدف كاهش مصرف انرژي
راهكارهاي دريافت انرژي غيرفعال خورشيدي در معماري خانه و تاثير آن در طراحي نما و شكلگيري فضاها همراه با بررسي نمونه هاي موردي در حيطه انرژي و معماري

با حضور رامتين مرتهب ،كارشناس ارشد معماري و انرژي دانشگاه تهران