فهرست

انکوباتور - دوره ی دستیار طراحی

شرکت کنندگان دوره در قالب شبیه سازی پروژه های واقعی در دفاتر حرفه ایی معماری به فراگیری روش استفاده از دانسته های معماری، نحوه کاربردی استفاده از نرم افزارها در فرآیند طراحی می پردازند.
1,200,000 تومان

 

دوره دستیار طراحی

هدف دوره: شرکت کنندگان دوره در قالب شبیه سازی پروژه های واقعی در دفاتر حرفه ایی معماری، به جای یادگیری بی هدف و غیرضروری تعداد زیادی از نرم افزارها و ابزارهای دیجیتال، به فراگیری روش استفاده از دانسته های معماری، نحوه کاربردی استفاده از نرم افزارها در فرآیند طراحی می پردازند. مدرسین دوره مهندسین سرآمد دفاتر حرفه ایی معماری هستند و روند آموزشی بر اساس تجربیات حرفه ایی دفاتر سرآمد معماری می باشد.

  • محتوای دوره: فرآیند طراحی معماری حرفه ای، شروع پروژه معماری در دفاتر، تفکر ترسیمی در بیان ایده ها، آشنایی با ابزارهای فرم دهی ایده (ابزارهای تجسمی-ابزارهای دیجیتال)، پرورش ایده های اولیه، تحقیق در راهکار ها و نمونه های مشابه، تکمیل گزینه های پیشنهادی، تهیه ی مدارک تصویری از طرح
  • اساتید: احسان حسینی، بهروز شهبازی، احمدرضا توکلی، سبحان راطبی، علیرضا زمانی، حامد پورعابدین
  • تعداد ساعت: 80ساعت (16جلسه 5 ساعته)