فهرست

استودیو زندگی در پیچیدگی

تومان

"زندگي در پيچيدگي"

استوديو طراحي مجموعه هاي مسكوني


اين برنامه جهت معماران جوان ، فارغ التحصيلان و دانشجويان پس از طرح پنج ، برنامه ريزي شده و روندطراحي يك مجموعه مسكوني قابل اجرا با كدهاي ساختماني معمول ،از ابتدا تا كليات فضاهاي داخلي و نماها را دنبال خواهدكرد.
كار به صورت گروهي و درآتليه انجام ميشود و اعضاي گروه پروژه برگزيده مشمول بورسيه مان خواهد شد.

احسان حسيني ، محمدعرب
وركشاپ چهارروزه