فهرست

 

از اتوکد تا رویت برای معماران 


از ترسیم همزمان پلان، مقاطع و نماهای معماری، جزییات اجرایی، تولید رفرنس های خودکار، جداول نازک کاری و تیپ بندی تا محاسبه مقادیر و مساحت ها و برآورد هزینه ها با کمک نرم افزار اتوکد و رویت را در این کارگاه خواهیم آموخت.